Fasene i et DMAIC prosjekt

DMAIC metodikk er mye brukt innen Lean og Six Sigma. Den består av fem faser: Definere, måle, analysere, forbedre og kontrollere.

DMAIC er et akronym for Define, Measure, Analyze, Improve og Control, som henviser til en datadrevet syklus som brukes til å forbedre, optimalisere og stabilisere forretningsprosesser og -design.  Verktøyet er ofte omtalt i forbindelse med Six Sigma, men metoden kan også brukes som et generelt rammeverk for andre forbedringsprosjekter.

  Metoden krever at alle stegene DMAIC prosessen gjennomføres, og at det gjøres i den angitte rekkefølgen.

   Det er viktig at man velger gode kandidater for forbedring.  Et godt prosjekt kjennetegnes av at:

   • Det er åpenbart et problem i en eksisterende prosess
   • Prosessen har potensiale til å redusere ledetid eller feil, samtidig som det medfører kostnadsbesparelser eller forbedret produktivitet
   • Prosessen er målbar og resultatet av forbedring kvantifiserbart

   Når prosjektet er valgt, kan man bruke DMAIC til å gjennomføre prosjektet og levere kvantifiserbare resultater.

    Define

    Definisjonsfasen er den første fasen av forbedringsprosessen.  I denne fasen oppretter prosjektgruppen et prosjektmandat, et høynivå kart over prosessen og man begynner å forstå behovene til kundene av prosessen.  Dette er en kritisk fase hvor prosjektgruppen skisserer prosjektfokus, både for seg selv og ledelsen av organisasjonen.

     Prosessen inneholder typisk aktiviteter som:

     • Definering av problemet i dagens prosess
     • Definering av mål
     • Utvikling av prosesskart
     • Definering av prosessens kunder og deres krav
     • Intern informasjon

     Verktøy i denne fasen inkluderer mellom annet:

     • Prosjektmandat
     • SIPOC diagram
     • Value Stream Mapping
     • Swimlane map
     • Voice of Customer
     • A3
     Se også : Hvordan bruke et SIPOC diagram.

     Measure

     I denne fasen måler man hvordan fungerer prosessen nå. Eller med andre ord, man spør: Hvor stort er problemet?  Måling er kritisk gjennom hele prosjektets levetid.  Når prosjektgruppen begynner å samle data, fokuserer de på både prosessen og måling hva som er viktig for kundene.  Det betyr at det er to fokusområder: å redusere ledetid og forbedre kvaliteten.  I denne fasen beslutter prosjektgruppen hvordan prosessen skal måles og gjennomfører måling av gjeldende ytelse eller «baseline» for prosessen.

      Typisk aktiviteter inkluderer:

      • Finne ut hvordan dagens prosess fungerer
      • Plan for innsamling av data
      • Kvalitetssikring av data
      • Etablering av «baseline» (Dagens nivå)

      Verktøy i denne fasen inkluderer mellom annet:

      • Plan for datainnsamling
      • Sjekklister
      • Prosjektmandat

      Når prosjektgruppen har fullført sin første datainnsamling, vil de ha mer informasjon om prosessytelse og potensielle mål.  De bør da oppdaterer prosjektmandatet, ettersom innsamlede data beskriver både problem og mål mer nøyaktig.

       Analyze

       I denne fasen jobber prosjektgruppen med å identifisere potensielle årsaker (ikke løsninger), utvikle hypoteser om hvorfor det eksisterer problemer og deretter bevise eller motbevise hypotesene.  Verifikasjon inkluderer både prosessanalyse og dataanalyse og må fullføres før man starter implementering av løsninger. 

        Aktiviteter i denne fasen av prosjektet inkluderer:

        • Detaljert analyse av prosessen
        • Grafisk fremstilling av data
        • Identifisering og verifisering av årsaken til problemet

        Verktøy som benyttes kan inkludere:

        • Value Stream Mapping
        • Box Plots
        • Histogram
        • Tidsstudier
        • Fishbone diagrammer
        • Pareto analyser
        • Hypotesetesting

        Analysefasen får ofte ikke nok oppmerksomhet, noe som kan resultere i at man implementer nye løsninger uten å kjenne roten til problemene. Da risikerer man å kaste bort tid, unødig forbruke ressurser og forårsake nye problemer.

         Improve

         Når prosjektgruppen har funnet roten til problemet, er det på tide å utvikle løsninger.  Forbedringsfasen er den fasen der prosjektgruppen kommer opp med -, og tester endringer og til slutt  implementerer løsninger.  Man samler data for å bekrefte at det er målbar forbedring. 

          Aktiviteter i denne fasen av prosjektet inkluderer:

          • Brainstorming om mulige løsninger
          • Utvikle prosesskart basert på ulike løsningsalternativ
          • Valg av beste løsning
          • Implementering av beste løsning
          • Datainnsamling for kontroll av forbedring

          Verktøy i denne fasen kan inkludere:

          • Brainstorming
          • Benchmarking
          • Prosesskart, ny prosess
          • PDCA
          • Failure Modes and Effects analyser
          • sjekklister
          • Implementeringsplan

          En strukturert tilnærming til forbedring kan føre til innovative og elegante løsninger som forbedrer «baseline» og i siste instans kundeopplevelsen.

           Control

           I kontrollfasen er prosjektgruppen fokusert på å etablere en plan for overvåking, slik at man kan fortsette å måle den oppdaterte prosessen, og en responsplan i tilfelle avvik.  Når dette er på plass overleverer teamet planene til prosesseier for løpende vedlikehold.

            Aktiviteter i fasen inkluderer:

            • Dokumentering av ny prosess 
            • Etablering av overvåking
            • Overlevering til prosesseier
            • Avslutning av prosjektet

            Verktøy i denne fasen kan inkludere:

            • Kontrolldiagram
            • Plan for overvåking og respons
            • Dokumentasjon

            En viktig del av et DMAIC prosjekt er alltid å ha kontinuerlig forbedring i tankene.  Innen lean kalles dette for Kaizen.  På japansk betyr det «forbedring». Kaizen refererer til aktiviteter som kontinuerlig forbedrer alle funksjoner og involverer alle ansatte i organisasjonen.

             Legg igjen en kommentar

             Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *